shiba album

EXPLORER'S INAGIRU - KAZAKOSHI NO SUZUTERU GO YOKOHAMA
Födda/Born: 2008 01 27
2008 02 27
2008 03 17-29
 
EXPLORER'S MIYUKI - KUROFUKUMARU Go ENSHUU HIROSESOU
Födda/Born 2007 03 08
2007 04 05-12
2007 05 03
 
EXPLORER'S NAKAICHIME - EXPLORER'S HIRO
Födda/Born 2007 01 07
2007 01 08-30
2007 02 15
2007 02 22-24
 

EXPLORER'S MIYUKI - TENKU NO TETSU GO YOKOHAMA ATSUMI
Födda/Born 2006 01 29

2006 03 01
 

EXPLORER'S LURIME - TENKU NO TETSU GO YOKOHAMA ATSUMI
Födda/Born 2005 09 06

2005 10 08
2005 10 20
2005 10 30
 

EXPLORER'S HAGOROMO - RAIGEN GO IIYAMA HAKURYUUSOU
Födda/Born 2005 03 18

2005 04 02
2005 04 09
2005 04 18
2005 04 28
2005 05 12
 

EXPLORER'S DAIJI- HAGURO NO BENIWAKA GO CHUUOU HAGURO
Födda/Born: 2004 08 07

2004 08 28
2004 09 03
2004 09 11
2004 09 24
 

EXPLORER'S INAGIRU - RAIGEN GO IIYAMA HAKURYUUSOU
Födda/Born 2004 01 30

2004 02 07
2004 02 20
2004 02 29
2004 03 11
2004 03 23